Záverečný účet obce Ružiná za rok 2015

Výročná správa o hospodárení obce Ružiná za rok 2015

Prehľad o plnení rozpočtu obce Ružiná za rok 2015

Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce Ružiná za rok 2015